Έργο του ΙΜΕ για την ανάπτυξη και τεκμηρίωση πρωτότυπης ψηφιακής συλλογής των κτηρίων της Αρχαίας Αγοράς των Αθηνών, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για δημιουργικά εκπαιδευτικά σενάρια περιήγησης σε περιβάλλοντα Εικονικής Πραγματικότητας. Πρόκειται να αναπαρασταθεί ψηφιακά το σύνολο της Αρχαίας Aγοράς της Αθήνας για την Εικονική Πραγματικότητα, ενώ σε ειδικό δίγλωσσο κόμβο του ΙΜΕ θα διατεθεί το σύνολο του επιστημονικού υλικού τεκμηρίωσης.

«Ψηφιακή Συλλογή Εικονικής Πραγματικότητας: Αρχαία Αγορά των Αθηνών»
    Περιγραφή του έργου & πληροφορίες για την Αρχαία Αγορά των Αθηνών.

«Περιήγηση στην Αρχαία Αγορά» προβολή στη «Θόλο»


Το έργο συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από εθνικούς
πόρους στο πλαίσιο του Μέτρου 1.3 «Τεκμηρίωση, Αξιοποίηση και
Ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού», του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ.

copyright © 2005 Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού