Ψηφιακή Συλλογή Εικονικής Πραγματικότητας
«Αρχαία Αγορά των Αθηνών»

«Περιήγηση στην Αρχαία Αγορά» προβολή στη «Θόλο»

Το έργο συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από εθνικούς
πόρους στο πλαίσιο του Μέτρου 1.3 «Τεκμηρίωση, Αξιοποίηση και
Ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού», του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ.

 

 

copyright © 2005 Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού