Το έργο συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από εθνικούς
πόρους στο πλαίσιο του Μέτρου 1.3 «Τεκμηρίωση, Αξιοποίηση και
Ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού», του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ.

copyright © 2005 Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού